درباره یک شغل عجیب و البته کم‌خطر /خنثی‌کردن مین، بدون اعمال شاقه