لايحه اي در برزخ مجلس؛ آيا سلاح سرد از دست عصباني ها گرفته مي شود؟