اپل برنامه های خود را برای توسعه و ساخت تلویزیون ۴K رها کرده است