دومین نمایشگاه آثار سنتی و تاریخی در بجنورد برگزار می شود