ابوالحسن داوودی: ارائه آمار اعتیاد بازیگران به من برخورد/ سمواتی: دعوت تلوزیون از یک بازیگر معتاد به