بازدید رییس جمهور از مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما و افتتاح چند طرح دانشگاه آزاد اسلامی