یک شرکت عربستانی ترکیب تیم ملی برزیل را انتخاب می کند