حذف بی‌سروصدای 4 میلیون نفر/7 هزار مؤسسه مالی غیرمجاز/حذف بی‌سروصدای 4 میلیون نفر