سرنخ مشترک ماجراهاي تبريز و شيراز؛ پاي يک «شيطنت»در ميان است