ظرفيت بانک ها، کفاف نياز متقاضيان تسهيلات توليد را مي دهد!