کرمی: مواظب باشند بلای اسبقی و مردانی سر بقیه هم نیاید