زیر بار زیاده خواهی طرف مقابل نمی رویم/ به دنبال توافق خوب هستیم