غم تئاتر موهایت را سفید می‌کند/ سلفی گرفتن روی صحنه