ابوالحسن داوودی: ارائه آمار اعتیاد بازیگران به من برخورد/ تاکید دارم خانواده سینما نسبت به دیگر اصنا