زیر ساخت های آموزشی و پرورشی در پردیس تهدیدی برای شهرستان