تن دادن به مطالبات شخصی نمایندگان گناه کبیره است،وزرا نگران استیضاح نیستند