معابری که برای همه شهروندان ساخته نشده اند/ حکایت مشکلات معلولان با معلولیت ساخت و سازهای شهری