دانشجوی دیر بوشهر مقام دوم جشنواره شعر کشور را بدست آورد