مبارزه با سن غلات در استان سمنان به بیش از 16 هزار هکتار رسید