300 سمن در حوزه های مختلف در استان البرز فعال است/ دولت توانمند با مشارکت مردم شکل می گیرد