ایران عامل بی ثباتی منطقه است، اما هیچ پیمان امنیتی را با شما امضاء نخواهم کرد!