برگزاری رزمایش «شیر آماده» با مشارکت ۱۸ کشور در اردن