سرنوشت عجیب مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای خوراک پتروشیمی و رفتار متناقض وزارت نفت