سیاست گرایش به شرق ایران پس از لغو تحریم‌ها نیز ادامه می‌یابد