مسائل روز بانکی در جلسه مدیران عامل بانکها بررسی شد