آماری که پرسپولیسی ها را مقابل الهلال امیدوار می کند