سحرقریشی و دیگربازیگران در صحنه هایی از دریاکنار+عکس