معاون وزیر آموزش و پرورش : معلم شخصیتی آرام بخش دارد