ظهور نظم نوین جهانی در خاتمه جنگ سرد آمریکا و روسیه در سوریه