۳۰۰۰ نظامی شیعه برای مقابله با داعش وارد «رمادی» شدند