نشست روسای کتابخانه های بزرگ تشکیل شد/بررسی پیش نویس اساسنامه