رئیس کل بانک مرکزی:۳۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۵۷۵ نفر