تعیین ماهیت پیوندهای هالوژنی به کمک میکروسکوپ نیروی اتمی با همکاری محققان کشور