حفاظت از منابع آبی، تکلیف جدی دستگاه‌های اجرایی است