500 اثر نقاشی به دبیرخانه سومین طرح ملی کوثر رسالت ارسال شد