برگزاری چهارمین نشست کمیته چهارجانبه راهبردی پناهندگان افغان با حضور وزیر کشور