نجف‌نژاد: سه گزينه داخلي و دو خارجي مدنظر باشگاه استقلال است