مقابله با فروش زمین شهرک های صنعتی اردبیل در بازار آزاد