ميزباني ايران براي کنوانسيون بين المللي راهنمايان گردشگري در هاله اي از ابهام