استفاده ابزاري از تروريسم تهديدي براي امنيت و ثبات منطقه است