عدم همکاری آموزش و پرورش موجب کاهش تعداد معتکفان شد