اجرای فاز 2 و 3 فلج مغزی همچنان در گرو تامین بودجه