پهلوان ایران: رفع مشکلات مالی ورزش نیازمند توجه ویژه رییس جمهوری است