تاسیس بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان شرقی تدبیری شایسته در دولت تدبیر وامید است