مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به زودی به هیات دولت ارسال می شود/احتمال تغییر در برخی بندها