عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: معارف دینی می ...