50 درصد فضای دادگستری استان البرز استیجاری است/ امکانات ایجاد حتی یک شعبه نداریم