مجيدي: به‌زودي بي‌کفايت‌ترين کادرفني و هيات مديره کنار خواهند رفت