مورخان غربی، شرق را فاقد فلسفه می دانند/ اگر دین با حکمت مرتبط نباشد انسان را سعادتمند نمی کند