آمریکا از کمک نیروهای شیعه برای آزادی الرمادی استقبال می‌کند